Oncology Venture: på frammarsch inom ‘precision medicine’

Gör alltid egen research eller konsultera professionella innan du handlar värdepapper. Äger själv aktier/teckningsoptioner i bolaget.

Om bolaget

Oncology Venture A/S (OV) grundades av Steen Knudsen, professor i bioinformatik. Knudsen, som är postdoktor i molekylärbiologi i Harvard och doktor i mikrobiologi på Köpenhamns tekniska universitet, kom fram till att genchips (analys av en mängd olika gener) var potentiellt användbara i cancerforskning. Efter myndighets- och marknadsgodkännande grundade Knudsen därför Medical Prognosis Institute år 2004 (OV:s dåvarande namn) för att vidareutveckla programvaran som byggde på data från genchipsen – möjligheter fanns att applicera programvaran inom flera olika områden. 

Knudsen riktade 2005 in sig på lungcancer då det var ett område med större chans till kommersialisering. När han jämförde sina data från genchipsen med National Cancer Institutes data i USA upptäckte han att de kunde förutsäga vem som skulle få positivt utfall från kemoterapi. År 2006 gjorde därför OV en patentansökan som godkändes av amerikanska myndigheter år 2013. 

Denna teknik kallas för DRP (Drug Response Predictor). Huruvida mediciner har effekt mot cancersjukdomar varierar individuellt i stor utsträckning. Med DRP kan man bedöma om patienten får effekt av en planerad behandling innan den sätts in. Istället för att använda sig av dyra cancerbehandlingar som bara hjälper en del av patienterna kan man alltså tillse att de som får behandlingen faktiskt får effekt av det. Detta är en del av utvecklingen mot “Precision Medicine” dvs. individuellt anpassade mediciner, i motsats till den mindre precisa datan från större populationer som behandlingar primärt grundar sig på i dagsläget.  

Affärsidé

Affärsidén går ut på att OV in-licensierar läkemedelskandidater med data som stödjer att behandlingen har effekt men vars forskningsdesign inte är tillräcklig för att visa på ett betydande positivt utfall. 95 % av all forskning på läkemedel mot cancer läggs åt sidan under processen pga. alltför heterogena populationer och resultat som inte är statistiskt signifikanta. Genom DRP-analys har dock OV lyckats visa att olika behandlingar som tidigare visat sig mindre effektiva faktiskt har effekt då DRP identifierar vilka individer som svarar väl på behandlingen. Sedan skräddarsyr OV läkemedelskandidaten till de som svarar bäst på behandlingen med optimerat antal studiedeltagare, mellan 60-200 i senare skeden, för att hålla nere tidsåtgång och kostnad. Därefter ut-licensierar OV läkemedelskandidaterna baserat på resultat från fas 2-studier som visat på vilka som svarar bäst. Läkemedlena säljs sedan genom kontantbetalning och royalty-inkomster från framtida försäljning av läkemedlet. 

Styrelse 

I detta avsnitt är har jag samlat tre av sju i styrelsen och vissa styrelsemedlemmars CV har kortas ned något för att inte avsnittet ska bli alltför långt. För fullständig beskrivning av styrelsemedlemmarna se OV:s hemsida, finns bland källorna nederst.

Steve Carchedi (VD) – mer än 30 års erfarenhet av kommersialisering av onkologiskt inriktade företag, bl.a. i flera ledande multinationella läkemedelsföretag samt varit VD i sådana företag, ffa sådana i ett sent skede. Har tidigare varit ordförande för Apexian Pharmaceuticals, VD på Raphael Pharmaceuticals, ordförande och vice ordförande för Mallinckrodt Pharmaceuticals samt innehaft ledarskapspositioner på General Electric, Johnson & Johnson, Eli Lilly & Company och Bristol Myers Squibb med mera. 

Innehav:  3 523 875 warrants. 

Frank Knudsen (oberoende styrelseledamot) – har varit styrelseordförande mellan 2015-2018 i OV och är för närvarande vice ordförande. Har varit ansvarig för investeringar inom området livsvetenskap på SEED Capital Denmark K/S och över färdigställande av patent och forskningslicenser på universitet i Danmark. Är finans- och administrationschef över en privat medicinsk klinik med inriktning på gastroenerologi.

Innehav: 8000 aktier. 100 000 warrants.   

Magnus Persson (oberoende styrelseledamot)20 års internationell erfarenhet från ledarskap inom livsvetenskaplig innovation, utveckling och finansiering. Har tidigare varit VD på Karolinska Institutet Holding AB. Har lett utvecklingsgrupper genom fas 2- och 3-program i läkemedelsbranschen. Han har även grundat och styrt både privata och offentliga medtechbolag i de nordiska länderna, Europa och USA. 

Innehav: 135 360 warrants. 

Behandlingar/studier

OVs nuvarande repertoar består av 7 stycken studier av olika behandlingar som riktar sig mot många olika cancertyper. Alla utvecklas med DRP för att säkerställa att patienter som mottar behandlingen får effekt. Märk väl att deras tre mest prioriterade kliniska studier är in-licensierade (de tre första nedan). Ur ett investerarperspektiv är in-licensiering kanske den bästa formen för forskning och utveckling av läkemedel. Risken för misslyckande minskar då in-licensiering ger tillgång till ett bolags befintliga (pre)kliniska resultat. Dessutom behöver bolaget inte gå in med stora kapital för att starta och bedriva studier från grunden där utfallet är mer ovisst. Finansiella och tekniska bördor delas alltså mellan involverade bolag. Bolaget som in-licensierar betalar för detta genom en summa vid start, vid vissa uppnådda milstenar under läkemedlets utveckling, royalties vid framtida försäljning eller olika kombinationer av dessa alternativ till det ut-licensierande bolaget.

OVs tre mest prioriterade projekt är följande:

 • 2X-121 – behandling mot äggstockscancer/cancer i bukspottkörteln (PARP + Tankryase inhibitor). Pågående fas 2 studie på Dana-Farber Cancer Institute i Boston. Fas 1-studien  hade positiv effekt. Läkemedlet är tillåtet att tillverkas av Food and Drug Administration i USA (FDA), dvs. de har Good Manufacture Practice (GMP).  

Marknaden för PARP-inhibitorer beräknas nå 9 miljarder USD 2027 för behandling av äggstockscancer.

 • Dovitnib – behandling mot njurcancer bl.a (Pan-Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI). Effekt har påvisats i en fas 3 studie gällande njurcancer. Dovitnib även effektiv utifrån data från fyra andra fas 2 studier (mag-tarm, lever, bröst och endometriecancer). Innehar GMP genom FDA. 

Marknaden för njurcancerbehandlingar väntas växa till 6,3 miljarder USD 2022.

 • IXEMPRA – behandling mot metastatisk bröstcancer bl.a. Behandlingen har GMP genom FDA. Godkänd för användning i USA för patienter med metastatisk bröstcancer (passerat Fas3 och godkänd för användning i USA sedan 2007). Utveckling av behandlingen i en studie i EU förbereds och patienter håller på att rekryteras.  

Marknaden för behandling av bröstcancer väntas växa till 25 miljarder USD 2024. 

Den globala marknaden för onkologiska läkemedel beräknas vara värd 196 miljarder USD år 2026 med en årlig tillväxt om 12,3 %, räknat från 2018. År 2018 var marknadens värde 77,3 miljarder USD. 

OV har även fyra andra kandidater, varav samtliga utom APO010 är i pågående fas 2. APO010 är i fas 1. Dessa är: 

 • LiPlaCis – liposom utformad utifrån kemoterapeutiska medlet cisplatin, som har dokumenterad effekt mot flera olika tumörtyper: bröst- prostata- lung- huvud- hals- blåsa- och äggstockscancer. En studie för bröstcancer pågår, denna expanderade till att inkludera prostatacancerpatienter i oktober 2018 i Danmark. 
 • Irofulven – liknar PARP-inhibitorn och stoppar S-fasen i cellcykeln hos cancerceller (dvs. stoppar replikation av cellen). Har studerats i 19 tidigare studier och användningen av DRP i fas 2-studien väntas kraftigt förbättra resultatet.
 • 2X-111 – fungerar som transportör av läkemedlet doxorubicin som bekämpar cancer och möjliggör för drogen att ta sig igenom blod-hjärnbarriären. En tidigare Fas 2 studie utan DRP-analys uppvisade 67 % minskning av hjärnmetastaser. 
 • APO010 – är en slags kemoterapeutisk behandling för myelom (benmärgscancer/plasmacellsmyelom) som triggar celldöd genom en syntetisk Fas ligand som binder till dödsreceptorn i cellen. Behandlingen visade sig mycket effektiv mot myelom i de prekliniska studierna.   

Kommande händelser 2020 och framåt

Nu i januari ska OV ge en uppdatering om den kliniska utvecklingen för PARP-inhibitorn, dvs. behandlingen 2X-121 på en PARP- och DDR-inhibitorkonferens i Boston mellan 28-30 januari. Detta är ett tillfälle som kommer ge uppmärksamhet då högre chefer från företag inriktade mot bl.a. onkologi och tillhörande behandlingar deltar. Det handlar om företag som:

AstraZeneca (Börsvärde 697 miljarder SEK), Bayer (Bv: ca 766 miljarder SEK), Merck (bv: ca 2179 miljarder SEK) och Tesaro: a GSK Company (Glaxosmithkline (GSK) bv: ca 2276 miljarder SEK). På schemat på konferensen ingår nätverkande, det är till och med inskrivet som programpunkt under lunch och raster, så det finns goda möjligheter till att knyta nya kontakter inom läkemedelsbranschen. OV kommer inte hålla eget föredrag på huvudscen. Dessa inbokade talare utgörs av högt uppsatta inom stora läkemedelsföretag och företrädare för skolor som bl.a. Harvard och Yale och andra organisationer verksamma inom cancerforskning. Däremot kommer OV göra en s.k. poster presentation under konferensen och då uppdatera om statusen för 2X-121. Dr. Marie Foegh håller presentationen på onsdag den 29 januari kl 3:15 PM Eastern time enligt PM.

OV väntas presentera resultat från ett betydande antal Fas 2-studier de kommande två åren som täcker en mångfald av cancertyper. Uppdateringar/resultat från de prioriterade projekten är som följer: 

 • Dovitnib: Möte med FDA planerat 2020 i samband med preliminär ansökan för behandlingen (pre-New Drug Application (NDA) hos FDA). När läkemedel godkänts genom NDA är behandlingen/produkten redo för marknadsföring och försäljning i USA. 
 • IXEMPRA: I EU pågår rekrytering till en fas 2 studie under 2020 för en utveckling av behandlingen – s.k. neoadjuvant behandling för bröstcancer – dvs. en slags preliminär insats som föregår en behandling. Rekrytering ska färdigställas första halvåret 2020 och i samma PM från november 2019 kommenterar VD Steve Carchedi detta: 

“[…] The potential approval and use of microtubulin inhibitors, such as IXEMPRA® in the front-line setting for breast cancer is an exciting therapeutic area.  We are confident our Phase 2 study will prove the merits of this drug, together with its DRP® companion diagnostic, as we advance towards approval and commercialization of this priority asset in our pipeline.”

 • 2X-121: Fas 2 studien förväntas vara klar 2021.

Årsrapport för 2019 väntas publiceras den 31 mars 2020 och årsmöte kommer hållas den 22 april i år.

Risker

Forskningsbolag innebär alltid en hög risk som investerare. Det är inte säkert att studierna uppnår positiva resultat eller når marknaden. Fördröjningar av studier kan även ske. Det kan leda till att kassan tar slut innan intäkter börjar genereras vilket i sin tur kan leda till ett behov av nyemissioner. Patentansökningar samt regler och krav från myndigheter kan också skapa fördröjningar eller hinder för kommersialisering av läkemedel och behandlingar.   

Konkurrensen i branschen är dessutom enorm. Nedan är de 10 största företagen inom onkologibranschen utifrån börsvärde. AbbVie har det lägsta bv:et bland dessa 10 bolag på 3,9 miljarder USD och Roche Holding AG toppar ligan på 25,7 miljarder USD, de andra är däremellan:

 1. Roche Holding AG
 2. Celgene Corporation 
 3. Novartis 
 4. AG Bristol-Myers Squibb Company
 5. Johnson & Johnson 
 6. Merck & Co., Inc.
 7. Pfizer Inc. 
 8. AstraZeneca PLC
 9. Eli Lilly
 10. AbbVie Inc.

Finansiellt har bolaget enbart gjort förluster under Q1-Q3 2019 (-59 miljoner DKK). Detta är betydligt mer under helåret 2018 (-15,5 miljoner DKK). Eget kapital utgör cirka 160 miljoner DKK och totalt kapital 257 miljoner, en soliditet på 62 % (2019-09-30). Under Q1-Q3 var kassaflödet +2,3 miljoner DKK. 

Värdering

Edison Group gör analyser av investeringar och är en investor relations- och konsultfirma. De menar att ett börsvärde på 1271 miljoner SEK är befogat. Detta delat på nuvarande antal aktier är 10,49 kr/aktie. De hävdar att bolaget kommer behöva 360 miljoner DKK för att ta alla sina studier till fas 3, något som inte finns i kassan i nuläget. Det är OV själva som beställt denna analys av Edison Group mot betalning. 

Slutsats

I korthet kan man påstå att är OV på god väg mot kommersialisering. Bolaget har som exempel skiftat fokus mot detta. Den nya VDn Steve Carchedi har dessutom stor erfarenhet av att just kommersialisera onkologiska forskningsbolag i sena skeden, jag gissar att han är en av de drivande i detta. Vi ser också hur olika forskningsprojekt tar sig förbi allt fler faser, de prioriterade projekten är alla i Fas 2 eller Fas 3. Ju närmare marknaden ett läkemedel kommer – desto större blir även förhoppningar bland investerarna, vilket gör att Edisons riktkurs kan vara rimlig. Nuvarande BV är cirka 380 miljoner.

Vad gäller konkurrensen har andra bolag som jag äger/har på bevakning som AIM Immunotech (se min analys här) och Spectracure (analys här) också sin egen nisch. AIM forskar med grund i sitt läkemedel ampligen och Spectracure har sin egen teknik genom IDOSE bl.a. Därför tror jag att OV med DRP som utgångspunkt i sin forskning inte kan sägas stå i direkt konkurrens med andra bolag. Eftersom individer får olika utfall från olika behandlingar kommer det behövas en mängd insatser i framtiden, där OV:s egen approach kan användas för att se vilken behandling som specifika individer svarar positivt på, i linje med Precision Medicine. De har 7 pågående studier så de är inte heller beroende av positivt resultat från någon enstaka studie. Med grund i ovan argument tror jag OV:s chanser att lyckas är relativt goda.   

Begränsningar i denna analys

Denna analys begränsas av att den till stor del bygger på information från OV:s egna hemsida, vilket riskerar ge en positivt vinklad bild av företaget.

Analysen tar inte upp samtliga aspekter som är nödvändiga för att handla själva aktien, så gör alltid egen omfattande research eller konsultera professionella om du är osäker. 

Källor

Om bolaget: https://oncologyventure.com/about-us/

DRP: https://oncologyventure.com/science-and-publications/the-drp-method/

Styrelse: https://oncologyventure.com/about-us/board-of-directors/

Affärsidé: https://oncologyventure.com/business-and-partnering/

Prioriterade projekt: https://oncologyventure.com/pipeline/

Övriga projekt: https://oncologyventure.com/pipeline/other-pipeline-assets/

Värdering framtida onkologimarknad:  https://www.medgadget.com/2019/11/oncology-drugs-market-size-and-share-worth-us-196-2-billion-cagr-of-12-3-by-2026.html

10 största konkurrenterna i onkologibranschen: https://www.marketresearchreports.com/blog/2019/05/17/top-10-oncology-pharma-companies-world

In-licensiering definition: https://investingnews.com/daily/life-science-investing/pharmaceutical-investing/what-is-in-licensing/

New Drug Application (NDA) hos FDA: https://www.fda.gov/drugs/types-applications/new-drug-application-nda

Q3-rapport OV: https://oncologyventure.com/wp-content/uploads/2019/11/OV_Q3-2019.pdf

PM: IXEMPRA 13 nov 2019: https://oncologyventure.com/press-release/oncology-venture-advancing-towards-next-milestone-in-its-clinical-development-of-ixempra/

PM: Positiva resultat från PARP-hämmare: https://oncologyventure.com/pressmeddelande/ov-oncology-ventures-utvardering-av-parp-hammaren-i-barncancer-klarar-forsta-genomforbarhetstesterna/

PM 13 jan 2020 Boston konferens: https://oncologyventure.com/press-release/press-release-oncology-venture-to-present-a-poster-at-upcoming-parp-ddr-inhibitor-summit-on-clinical-development-of-2x-121/

Information om konferensen i Boston:  https://parp-ddr-inhibitors-summit.com/program/full-event-guide/

Edison Group’s analys: https://www.edisongroup.com/publication/late-stage/25059/

Börsvärden är nästan uteslutande hämtade från Avanza.se


Prenumerera för notis om fler analyser/investeringskunskap (e-post):

Börja investera?

Om du överväger att börja investera i värdepapper så rekommenderar jag banken Avanza som jag själva använder. Du får gärna använda min länk (sponsrad), tar bara 3 min att bli kund och är gratis. Jag har också samlat mer matnyttig information om olika kontotyper på denna sida på bloggen innan du tar ett beslut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s