Oncology Venture: på frammarsch inom ‘precision medicine’

Gör alltid egen research eller konsultera professionella innan du handlar värdepapper. Äger själv aktier/teckningsoptioner i bolaget.

Om bolaget

Oncology Venture A/S (OV) grundades av Steen Knudsen, professor i bioinformatik. Knudsen, som är postdoktor i molekylärbiologi i Harvard och doktor i mikrobiologi på Köpenhamns tekniska universitet, kom fram till att genchips (analys av en mängd olika gener) var potentiellt användbara i cancerforskning. Efter myndighets- och marknadsgodkännande grundade Knudsen därför Medical Prognosis Institute år 2004 (OV:s dåvarande namn) för att vidareutveckla programvaran som byggde på data från genchipsen – möjligheter fanns att applicera programvaran inom flera olika områden. 

Knudsen riktade 2005 in sig på lungcancer då det var ett område med större chans till kommersialisering. När han jämförde sina data från genchipsen med National Cancer Institutes data i USA upptäckte han att de kunde förutsäga vem som skulle få positivt utfall från kemoterapi. År 2006 gjorde därför OV en patentansökan som godkändes av amerikanska myndigheter år 2013. 

Denna teknik kallas för DRP (Drug Response Predictor). Huruvida mediciner har effekt mot cancersjukdomar varierar individuellt i stor utsträckning. Med DRP kan man bedöma om patienten får effekt av en planerad behandling innan den sätts in. Istället för att använda sig av dyra cancerbehandlingar som bara hjälper en del av patienterna kan man alltså tillse att de som får behandlingen faktiskt får effekt av det. Detta är en del av utvecklingen mot “Precision Medicine” dvs. individuellt anpassade mediciner, i motsats till den mindre precisa datan från större populationer som behandlingar primärt grundar sig på i dagsläget.  

Affärsidé

Affärsidén går ut på att OV in-licensierar läkemedelskandidater med data som stödjer att behandlingen har effekt men vars forskningsdesign inte är tillräcklig för att visa på ett betydande positivt utfall. 95 % av all forskning på läkemedel mot cancer läggs åt sidan under processen pga. alltför heterogena populationer och resultat som inte är statistiskt signifikanta. Genom DRP-analys har dock OV lyckats visa att olika behandlingar som tidigare visat sig mindre effektiva faktiskt har effekt då DRP identifierar vilka individer som svarar väl på behandlingen. Sedan skräddarsyr OV läkemedelskandidaten till de som svarar bäst på behandlingen med optimerat antal studiedeltagare, mellan 60-200 i senare skeden, för att hålla nere tidsåtgång och kostnad. Därefter ut-licensierar OV läkemedelskandidaterna baserat på resultat från fas 2-studier som visat på vilka som svarar bäst. Läkemedlena säljs sedan genom kontantbetalning och royalty-inkomster från framtida försäljning av läkemedlet. 

Styrelse 

I detta avsnitt är har jag samlat tre av sju i styrelsen och vissa styrelsemedlemmars CV har kortas ned något för att inte avsnittet ska bli alltför långt. För fullständig beskrivning av styrelsemedlemmarna se OV:s hemsida, finns bland källorna nederst.

Steve Carchedi (VD) – mer än 30 års erfarenhet av kommersialisering av onkologiskt inriktade företag, bl.a. i flera ledande multinationella läkemedelsföretag samt varit VD i sådana företag, ffa sådana i ett sent skede. Har tidigare varit ordförande för Apexian Pharmaceuticals, VD på Raphael Pharmaceuticals, ordförande och vice ordförande för Mallinckrodt Pharmaceuticals samt innehaft ledarskapspositioner på General Electric, Johnson & Johnson, Eli Lilly & Company och Bristol Myers Squibb med mera. 

Innehav:  3 523 875 warrants. 

Frank Knudsen (oberoende styrelseledamot) – har varit styrelseordförande mellan 2015-2018 i OV och är för närvarande vice ordförande. Har varit ansvarig för investeringar inom området livsvetenskap på SEED Capital Denmark K/S och över färdigställande av patent och forskningslicenser på universitet i Danmark. Är finans- och administrationschef över en privat medicinsk klinik med inriktning på gastroenerologi.

Innehav: 8000 aktier. 100 000 warrants.   

Magnus Persson (oberoende styrelseledamot)20 års internationell erfarenhet från ledarskap inom livsvetenskaplig innovation, utveckling och finansiering. Har tidigare varit VD på Karolinska Institutet Holding AB. Har lett utvecklingsgrupper genom fas 2- och 3-program i läkemedelsbranschen. Han har även grundat och styrt både privata och offentliga medtechbolag i de nordiska länderna, Europa och USA. 

Innehav: 135 360 warrants. 

Behandlingar/studier

OVs nuvarande repertoar består av 7 stycken studier av olika behandlingar som riktar sig mot många olika cancertyper. Alla utvecklas med DRP för att säkerställa att patienter som mottar behandlingen får effekt. Märk väl att deras tre mest prioriterade kliniska studier är in-licensierade (de tre första nedan). Ur ett investerarperspektiv är in-licensiering kanske den bästa formen för forskning och utveckling av läkemedel. Risken för misslyckande minskar då in-licensiering ger tillgång till ett bolags befintliga (pre)kliniska resultat. Dessutom behöver bolaget inte gå in med stora kapital för att starta och bedriva studier från grunden där utfallet är mer ovisst. Finansiella och tekniska bördor delas alltså mellan involverade bolag. Bolaget som in-licensierar betalar för detta genom en summa vid start, vid vissa uppnådda milstenar under läkemedlets utveckling, royalties vid framtida försäljning eller olika kombinationer av dessa alternativ till det ut-licensierande bolaget.

OVs tre mest prioriterade projekt är följande:

 • 2X-121 – behandling mot äggstockscancer/cancer i bukspottkörteln (PARP + Tankryase inhibitor). Pågående fas 2 studie på Dana-Farber Cancer Institute i Boston. Fas 1-studien  hade positiv effekt. Läkemedlet är tillåtet att tillverkas av Food and Drug Administration i USA (FDA), dvs. de har Good Manufacture Practice (GMP).  

Marknaden för PARP-inhibitorer beräknas nå 9 miljarder USD 2027 för behandling av äggstockscancer.

 • Dovitnib – behandling mot njurcancer bl.a (Pan-Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI). Effekt har påvisats i en fas 3 studie gällande njurcancer. Dovitnib även effektiv utifrån data från fyra andra fas 2 studier (mag-tarm, lever, bröst och endometriecancer). Innehar GMP genom FDA. 

Marknaden för njurcancerbehandlingar väntas växa till 6,3 miljarder USD 2022.

 • IXEMPRA – behandling mot metastatisk bröstcancer bl.a. Behandlingen har GMP genom FDA. Godkänd för användning i USA för patienter med metastatisk bröstcancer (passerat Fas3 och godkänd för användning i USA sedan 2007). Utveckling av behandlingen i en studie i EU förbereds och patienter håller på att rekryteras.  

Marknaden för behandling av bröstcancer väntas växa till 25 miljarder USD 2024. 

Den globala marknaden för onkologiska läkemedel beräknas vara värd 196 miljarder USD år 2026 med en årlig tillväxt om 12,3 %, räknat från 2018. År 2018 var marknadens värde 77,3 miljarder USD. 

OV har även fyra andra kandidater, varav samtliga utom APO010 är i pågående fas 2. APO010 är i fas 1. Dessa är: 

 • LiPlaCis – liposom utformad utifrån kemoterapeutiska medlet cisplatin, som har dokumenterad effekt mot flera olika tumörtyper: bröst- prostata- lung- huvud- hals- blåsa- och äggstockscancer. En studie för bröstcancer pågår, denna expanderade till att inkludera prostatacancerpatienter i oktober 2018 i Danmark. 
 • Irofulven – liknar PARP-inhibitorn och stoppar S-fasen i cellcykeln hos cancerceller (dvs. stoppar replikation av cellen). Har studerats i 19 tidigare studier och användningen av DRP i fas 2-studien väntas kraftigt förbättra resultatet.
 • 2X-111 – fungerar som transportör av läkemedlet doxorubicin som bekämpar cancer och möjliggör för drogen att ta sig igenom blod-hjärnbarriären. En tidigare Fas 2 studie utan DRP-analys uppvisade 67 % minskning av hjärnmetastaser. 
 • APO010 – är en slags kemoterapeutisk behandling för myelom (benmärgscancer/plasmacellsmyelom) som triggar celldöd genom en syntetisk Fas ligand som binder till dödsreceptorn i cellen. Behandlingen visade sig mycket effektiv mot myelom i de prekliniska studierna.   

Kommande händelser 2020 och framåt

Nu i januari ska OV ge en uppdatering om den kliniska utvecklingen för PARP-inhibitorn, dvs. behandlingen 2X-121 på en PARP- och DDR-inhibitorkonferens i Boston mellan 28-30 januari. Detta är ett tillfälle som kommer ge uppmärksamhet då högre chefer från företag inriktade mot bl.a. onkologi och tillhörande behandlingar deltar. Det handlar om företag som:

AstraZeneca (Börsvärde 697 miljarder SEK), Bayer (Bv: ca 766 miljarder SEK), Merck (bv: ca 2179 miljarder SEK) och Tesaro: a GSK Company (Glaxosmithkline (GSK) bv: ca 2276 miljarder SEK). På schemat på konferensen ingår nätverkande, det är till och med inskrivet som programpunkt under lunch och raster, så det finns goda möjligheter till att knyta nya kontakter inom läkemedelsbranschen. OV kommer inte hålla eget föredrag på huvudscen. Dessa inbokade talare utgörs av högt uppsatta inom stora läkemedelsföretag och företrädare för skolor som bl.a. Harvard och Yale och andra organisationer verksamma inom cancerforskning. Däremot kommer OV göra en s.k. poster presentation under konferensen och då uppdatera om statusen för 2X-121. Dr. Marie Foegh håller presentationen på onsdag den 29 januari kl 3:15 PM Eastern time enligt PM.

OV väntas presentera resultat från ett betydande antal Fas 2-studier de kommande två åren som täcker en mångfald av cancertyper. Uppdateringar/resultat från de prioriterade projekten är som följer: 

 • Dovitnib: Möte med FDA planerat 2020 i samband med preliminär ansökan för behandlingen (pre-New Drug Application (NDA) hos FDA). När läkemedel godkänts genom NDA är behandlingen/produkten redo för marknadsföring och försäljning i USA. 
 • IXEMPRA: I EU pågår rekrytering till en fas 2 studie under 2020 för en utveckling av behandlingen – s.k. neoadjuvant behandling för bröstcancer – dvs. en slags preliminär insats som föregår en behandling. Rekrytering ska färdigställas första halvåret 2020 och i samma PM från november 2019 kommenterar VD Steve Carchedi detta: 

“[…] The potential approval and use of microtubulin inhibitors, such as IXEMPRA® in the front-line setting for breast cancer is an exciting therapeutic area.  We are confident our Phase 2 study will prove the merits of this drug, together with its DRP® companion diagnostic, as we advance towards approval and commercialization of this priority asset in our pipeline.”

 • 2X-121: Fas 2 studien förväntas vara klar 2021.

Årsrapport för 2019 väntas publiceras den 31 mars 2020 och årsmöte kommer hållas den 22 april i år.

Risker

Forskningsbolag innebär alltid en hög risk som investerare. Det är inte säkert att studierna uppnår positiva resultat eller når marknaden. Fördröjningar av studier kan även ske. Det kan leda till att kassan tar slut innan intäkter börjar genereras vilket i sin tur kan leda till ett behov av nyemissioner. Patentansökningar samt regler och krav från myndigheter kan också skapa fördröjningar eller hinder för kommersialisering av läkemedel och behandlingar.   

Konkurrensen i branschen är dessutom enorm. Nedan är de 10 största företagen inom onkologibranschen utifrån börsvärde. AbbVie har det lägsta bv:et bland dessa 10 bolag på 3,9 miljarder USD och Roche Holding AG toppar ligan på 25,7 miljarder USD, de andra är däremellan:

 1. Roche Holding AG
 2. Celgene Corporation 
 3. Novartis 
 4. AG Bristol-Myers Squibb Company
 5. Johnson & Johnson 
 6. Merck & Co., Inc.
 7. Pfizer Inc. 
 8. AstraZeneca PLC
 9. Eli Lilly
 10. AbbVie Inc.

Finansiellt har bolaget enbart gjort förluster under Q1-Q3 2019 (-59 miljoner DKK). Detta är betydligt mer under helåret 2018 (-15,5 miljoner DKK). Eget kapital utgör cirka 160 miljoner DKK och totalt kapital 257 miljoner, en soliditet på 62 % (2019-09-30). Under Q1-Q3 var kassaflödet +2,3 miljoner DKK. 

Värdering

Edison Group gör analyser av investeringar och är en investor relations- och konsultfirma. De menar att ett börsvärde på 1271 miljoner SEK är befogat. Detta delat på nuvarande antal aktier är 10,49 kr/aktie. De hävdar att bolaget kommer behöva 360 miljoner DKK för att ta alla sina studier till fas 3, något som inte finns i kassan i nuläget. Det är OV själva som beställt denna analys av Edison Group mot betalning. 

Slutsats

I korthet kan man påstå att är OV på god väg mot kommersialisering. Bolaget har som exempel skiftat fokus mot detta. Den nya VDn Steve Carchedi har dessutom stor erfarenhet av att just kommersialisera onkologiska forskningsbolag i sena skeden, jag gissar att han är en av de drivande i detta. Vi ser också hur olika forskningsprojekt tar sig förbi allt fler faser, de prioriterade projekten är alla i Fas 2 eller Fas 3. Ju närmare marknaden ett läkemedel kommer – desto större blir även förhoppningar bland investerarna, vilket gör att Edisons riktkurs kan vara rimlig. Nuvarande BV är cirka 380 miljoner.

Vad gäller konkurrensen har andra bolag som jag äger/har på bevakning som AIM Immunotech (se min analys här) och Spectracure (analys här) också sin egen nisch. AIM forskar med grund i sitt läkemedel ampligen och Spectracure har sin egen teknik genom IDOSE bl.a. Därför tror jag att OV med DRP som utgångspunkt i sin forskning inte kan sägas stå i direkt konkurrens med andra bolag. Eftersom individer får olika utfall från olika behandlingar kommer det behövas en mängd insatser i framtiden, där OV:s egen approach kan användas för att se vilken behandling som specifika individer svarar positivt på, i linje med Precision Medicine. De har 7 pågående studier så de är inte heller beroende av positivt resultat från någon enstaka studie. Med grund i ovan argument tror jag OV:s chanser att lyckas är relativt goda.   

Begränsningar i denna analys

Denna analys begränsas av att den till stor del bygger på information från OV:s egna hemsida, vilket riskerar ge en positivt vinklad bild av företaget.

Analysen tar inte upp samtliga aspekter som är nödvändiga för att handla själva aktien, så gör alltid egen omfattande research eller konsultera professionella om du är osäker. 

Källor

Om bolaget: https://oncologyventure.com/about-us/

DRP: https://oncologyventure.com/science-and-publications/the-drp-method/

Styrelse: https://oncologyventure.com/about-us/board-of-directors/

Affärsidé: https://oncologyventure.com/business-and-partnering/

Prioriterade projekt: https://oncologyventure.com/pipeline/

Övriga projekt: https://oncologyventure.com/pipeline/other-pipeline-assets/

Värdering framtida onkologimarknad:  https://www.medgadget.com/2019/11/oncology-drugs-market-size-and-share-worth-us-196-2-billion-cagr-of-12-3-by-2026.html

10 största konkurrenterna i onkologibranschen: https://www.marketresearchreports.com/blog/2019/05/17/top-10-oncology-pharma-companies-world

In-licensiering definition: https://investingnews.com/daily/life-science-investing/pharmaceutical-investing/what-is-in-licensing/

New Drug Application (NDA) hos FDA: https://www.fda.gov/drugs/types-applications/new-drug-application-nda

Q3-rapport OV: https://oncologyventure.com/wp-content/uploads/2019/11/OV_Q3-2019.pdf

PM: IXEMPRA 13 nov 2019: https://oncologyventure.com/press-release/oncology-venture-advancing-towards-next-milestone-in-its-clinical-development-of-ixempra/

PM: Positiva resultat från PARP-hämmare: https://oncologyventure.com/pressmeddelande/ov-oncology-ventures-utvardering-av-parp-hammaren-i-barncancer-klarar-forsta-genomforbarhetstesterna/

PM 13 jan 2020 Boston konferens: https://oncologyventure.com/press-release/press-release-oncology-venture-to-present-a-poster-at-upcoming-parp-ddr-inhibitor-summit-on-clinical-development-of-2x-121/

Information om konferensen i Boston:  https://parp-ddr-inhibitors-summit.com/program/full-event-guide/

Edison Group’s analys: https://www.edisongroup.com/publication/late-stage/25059/

Börsvärden är nästan uteslutande hämtade från Avanza.se


Prenumerera för notis om fler analyser/investeringskunskap (e-post):

Börja investera?

Om du överväger att börja investera i värdepapper så rekommenderar jag banken Avanza som jag själva använder. Du får gärna använda min länk (sponsrad), tar bara 3 min att bli kund och är gratis. Jag har också samlat mer matnyttig information om olika kontotyper på denna sida på bloggen innan du tar ett beslut.

AIM Immunotech – data från och initiering av flera studier under 2020

Vad gör företaget?

AIM Immunotech (AIM) är ett läkemedelsföretag som bedriver forskningsstudier på ett flertal olika cancertyper och immunbrister. Deras flaggskepp är medicinen Ampligen som studeras i de sex olika forskningsprojekten. Studierna bedrivs på den amerikanska myndigheten National Cancer Institute. En stor del av forskningskostnaden finansieras genom bidrag från olika aktörer – amerikanska myndigheter eller andra aktörer inom industrin.

AIM har fått Breakthrough Award från U.S Department of Defense för deras immunonkologiska forskning. Dessa Breakthrough Awards uppgår totalt till 15 miljoner USD (~142 milj. SEK) i bidrag till studierna. Bidragen kommer användas till studier som kombinerar två andra immunoterapeutiska läkemedel som syftar till behandling av hjärnmetastaser som orsakats av bröstcancer initialt (”brain metastatic breast cancer”). Förhoppningen är att dessa två studier ska påbörjas under 2020.

Triggers och positiva aspekter

Under 2020 presenteras data från fyra studier och två studier kommer att påbörjas. Två av studierna riktar in sig på två typer av äggstockscancer, en på bröstcancer och en studie på tjocktarmscancer. En Fas 2-studie med inriktning mot prostatacancer kommer påbörjas under året, likaså en Fas-1 studie gällande bröstcancer. Totalt innebär detta sex stycken olika triggers under 2020. Jag kommer sätta mig in i dessa studier djupare, inte omöjligt att det blir ett till inlägg om detta bolag.

I september 2019 fick bolaget tillstånd från US Food and Drug Administration att exportera Ampligen till Argentina. En av Ampligens användningsområden är behandling för kroniskt utmattningssyndrom (en följd av immunbrist). Ampligen är den enda medicinen med tillstånd för att behandla kroniskt utmattningssyndrom i världen, oftast ges sömnmedel eller andra preparat för att minska symptomen. Just nu förbereds den kommersiella lanseringen i Argentina och vidare kliniska studier planeras.

VD Thomas Equels insynshandel är naturligtvis en positiv signal. 31 December 2019 ökade han sitt antal med 14 741 st. aktier, totalt äger han 160,990 stycken. Senaste aktiekurs (9 jan. 2020) var 0,73 USD (~6,94 kr). Således uppgår värdet av VD:ns innehav till över 1,1 miljoner SEK.

Risker

Företag som AIM medför dock stora risker. Det är inte säkert att forskningsresultaten är tillräckliga för kommersialisering. Någon eller några av studierna kan bli försenade, det finns inga garanterade tidsplaner. AIM har också väldigt små till obefintliga intäkter de senaste kvartalen. Under de senaste fyra kvartalen har de i genomsnitt gått back 2,5 miljoner USD (~24 miljoner SEK) per kvartal.

Diskussion kring risker

Riskerna är kanske inte alltför stora om man överväger olika faktorer. Den 9 Jan 2020 var börsvärdet under 60 miljoner SEK. I detta skede brukar bolag i denna bransch vara flera gånger högre. Mängden forskningsprojekt skapar också trygghet, det är vanligt att man är beroende av 1-3 olika studier. AIM har 6 stycken milstolpar bara under året, 9 st om man räknar med lanseringen av Ampligen i Argentina och de två studierna nämnda i början av inlägget. De är dessutom diversifierade genom forskning på flera olika typer av cancer. Att vara det enda företaget i världen med tillstånd för behandling av kroniskt utmattningssyndrom är inte heller till nackdel. Vidare skapar bidragen till forskningsprojekten en säkrare finansiell situation, utöver att det visar på intresse från amerikanska myndigheter och läkemedelsindustrin.

AIM har för övrigt 269 ägare på Avanza (2019-01-10). Forum finns inte heller. Det kan betyda att man på den svenska sidan kanske inte har upptäckt aktien än, eventuellt gäller detsamma på andra sidan Atlanten.

Slutsats

För att sammanfatta ser jag potential sett till antalet triggers, deras finansiella situation och deras värdering i nuläget, i relation till nuvarande risker. Lyckas de med någon/några studier kommer högre kurser vara ett faktum. Eftersom så många studier/faktorer är aktuella blir beräkningen av framtida kurser komplex varför jag avstår att göra det. Att den kommer gå upp från nivån den är på nu till en dollar och uppåt bara pga. rena förhoppningar under Q1 lär dock inte vara ett helt orimligt påstående. Detta är förstås spekulation – gör alltid egen research innan du investerar eller konsultera professionella om du är osäker.

Källor:

Om AIM Immunotech: https://aimimmuno.com/company/

AIM Immunotech uppdatering och outlook för 2020: https://b2icontent.irpass.com/2265/180345.pdf

Insynshandel VD: https://aimimmuno.com/sec-filings/

AIM Financials: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aim/financials

PM Lansering Argentina: https://www.bloomberg.com/press-releases/2019-09-24/aim-immunotech-s-ampligen-receives-clearance-from-fda-for-exportation-to-argentina-for-the-treatment-of-severe


Prenumerera för notis om fler analyser/investeringskunskap (e-post):


Börja investera?

Om du överväger att börja investera i värdepapper så rekommenderar jag banken Avanza som jag själva använder. Du får gärna använda min länk (sponsrad), tar bara 3 min att bli kund och är gratis. Jag har också samlat mer matnyttig information om olika kontotyper på denna sida på bloggen innan du tar ett beslut.


Nyårsspecial: 4 raketer inför 2020

Då var 2019 nästan slut – ett riktigt starkt börsår. 2020 står för dörren med icke desto mindre möjligheter på aktiemarknaden. Detta nyårsspecial lyfter fram 4 stycken småbolagsaktier med fin potential inför 2020 och framåt. Vissa av bolagen har jag följt ända sedan början av året och samtliga skulle jag säga har blivit allt mer mogna att börja gå in i.

Gör alltid egen research och analys innan du köper aktier och konsultera professionell investerare om du är osäker. Det som skrivs i detta inlägg är inga råd eller tillräcklig grund att handla aktierna utan ska ses som mina egna tankar.

Aktieraketer inför 2020:

Spectracure 🇸🇪 (medtech) – vem vill inte vara med på tåget i ett bolag som utvecklar behandling för cancer? Utan att gå in på alltför komplexa detaljer utvecklar det Lundbaserade bolaget en behandling för cancertumörer genom fotodynamisk terapi (PDT) där ljus används för att aktivera fotoreaktiva läkemedel. Bolaget fokuserar främst på behandling av återfall av prostatacancer. Spectracure kan genom sin mjukvara IDOSE se till att lagom mycket ljus når tumören – man vill varken ha för mycket eller för lite av behandlingen. Den är också riktad och effekten uppstår endast i området där ljuset levereras – istället för att kanske behöva operera bort hela eller behandla hela prostatan som drabbats av en tumör.

Fas 1 – studien visade positiva resultat. Fas 2 pågår och väntas vara klar i år (2019). Steget efter det är Fas 3 och försäljningsstart. De för redan samtal med Food and Drug Administration i USA om ett ”accelerated approval” – vilket innebär att de kan få godkännande att sälja efter 3 månader istället för att behöva vänta i 12 månader. Chanserna att kursdrivande saker händer under 2020 är alltså god, eftersom resultaten från Fas 2-studien också kan komma snart. Enligt en Redeye-analys (läsvärd) har Spectracure en uppsida på 45 ggr dagens börsvärde på 2,2 miljarder – skribenten räknar på 150 000 patienter per år som ger 350 tkr i omsättning vardera vilket skulle ge ett börsvärde på 100 miljarder SEK. Nuvarande kurs på ca 27 kr skulle då ha en potential på upp till till 1215 kr/aktie.

Spectracure är en spännande kandidat till småbolagsportföljen inför 2020 trots stora uppgångar tidigare, eftersom bolaget har mycket kvar att ge – men mycket hänger på att Fas 2 visar (tillräckligt) positiva resultat. Spectracure får sägas ligga i framkant genom att det inte finns några konkurrenter som har produkter som kan mäta sig med IDOSE. Teckningsoptionen (serie 3) tecknades till 98,8 %. Även Spectracure’s VD Masoud Khayyami tecknade alla sina optioner under denna lösenperiod och äger nu privat och med bolag över 14 miljoner aktier i Spectracure. Detta är positiva signaler i närtid som visar på självförtroende bland investerarna – man utgår från att Spectracure kommer att lyckas. Att VDn som vet mycket mer än den genomsnittlige investeraren går in med så mycket kapital (ca 380 miljoner baserat på aktiekurs om 27 kr) säger en del.

Lumito 🇸🇪 (medtech) – ytterligare ett spännande svenskt medicintekniskt bolag som kommer allt närmare lansering. De använder sig av en ny metod för att diagnosticera vävnader inom digital patologi. Dagens metod, immunohistokemi, är samma som använts sedan decennier tillbaka. Metoden kräver att prover studeras i mikroskop och ljuset måste vara synligt för avläsning av det mänskliga ögat. Lumitos teknik möjliggör flera tester i ett enda vävnadssnitt, har högre bildkvalitet och säkrare och snabbare svar jämfört med immunohistokemi. Med andra ord ger Lumito’s avbildningsteknik genom uppkonverterade nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles, UCNP) möjligheten genomföra vävnadsdiagnostik på distans och med stöd av datorer, istället för ”mänsklig” analys. Denna teknik ger snabbare och säkrare diagnoser – vilket innebär minskade kostnader och lidande. Tänk dig exempelvis feldiagnostiserade patienter som först varit tvungna att vänta på svar och som sedan behöver söka sig tillbaka sjukvården igen. Lumito’s avbildningsteknik ska ha hela 99 % träffsäkerhet (dagens teknik har cirka 70 %).

I augusti blev bolagets alfaprototyp klar – det är en version av den aktuella produkt som har hög funktionalitet. Den blev godkänd i ett internt acceptanstest. Nästa stora steg är att få fram en betaprodukt där både funktionalitet och design är implementerad. Men hur långt kvar är det till lansering? VD Stefan Nilsson skriver följande i Q3-rapporten (31 oktober):

Månaderna framöver kommer att innebära ett intensivt arbete med produktutveckling och transformering av bolaget till ett produktbolag och fortsatt ökade externa kontakter med potentiella kunder och samarbetspartners. Vi är inne i ett intressant skede nu och jag ser väldigt mycket fram emot arbetet som ligger framför oss inför den planerade produktlanseringen under första kvartalet 2020.

Med dagens börsvärde på 350 miljoner (ca 6 kr/aktie) och en marknad på 80 miljarder SEK per år (som dessutom växer med 10 % per år) är potentialen kursmässigt skyhög om de lyckas. Får de tillgång till enbart 3,5 miljarder SEK (eller köps upp för den summan) skulle det motsvara cirka 1000 % uppsida eller cirka 60 kr/aktie. Detta är antagligen konservativt räknat eftersom bolagets produkt är ”one-of-a-kind”. VDn är dessutom tungt investerad. Stefan Nilsson ökade sitt innehav genom teckning av aktier (enligt PM 14 november) som nu totalt uppgår till ca 1,3 miljoner aktier (7,8 miljoner kr vid en kurs om 6 kr/aktie). Masoud Khayyami är ordförande i Lumito och tecknade aktier genom ett av sin bolag som han äger till 40 %, så att totala antalet aktier i hans företags ägo uppgår till 5 miljoner aktier. Det är alltså kompetenta personer med insyn i bolaget som tecknar alltfler aktier till betydande summor. Precis som i Spectracure. Det hade de antagligen inte gjort om de tvekade på bolagens potential.

Det som talar för Lumito är att konkurrenterna använder sig av det föråldrade infärgningssystemet och inte UCNP. Antalet prov som analyseras ökar dessutom hela tiden och väntas fördubblas fram till 2030. Riskerna för Lumito är att lanseringen skjuts upp. Att sjösätta nya innovationer på marknaden tar ofta längre tid än man tror. Lumito har dock i mina ögon stora möjligheter att revolutionera modern patologi, oberoende av om lanseringen sker i tid eller ej.

Realfiction Holding 🇸🇪 (mixed reality) – detta bolag tillverkar produkter med inslag av både Virtual Reality (VR) + Augmented Reality (AR) = Mixed Reality. AR skiljer sig från VR genom att man använder sig av den fysiska världen och lägger till element i den/förhöjer (”augmenterar”) den, t.ex. en mobilkamera där linsen ser verkligheten och en Pokemon t.ex. dyker upp på skärmen bland verkliga buskar. VR stänger istället ute den fysiska världen till förmån för en helt skapad värld.

AR är nästa stora kommersiella marknad efter VR – en marknad som väntas växa pyramidalt framöver. 2025 räknar man med att marknaden endast för AR är värd 198 miljarder USD. Det kan jämföras med hur stor marknaden var 2017: 3,5 miljarder USD. Även om prognosen skulle slå helt fel, med vi säger 50 %, är det fortfarande en enorm tillväxt som kommer ske och ett tåg som är intressant att vara med på.

Det som gör Realfiction speciellt anser jag framförallt är Project Echo (PE). PE är en produkt under utveckling med friflytande hologram som inte kräver några glasögon eller annan lins för att uppleva – där man kan interagera med hologramen tillsammans med andra människor (hade det varit en renodlad VR-produkt hade bara personerna med VR-glasögon fått uppleva hologramen). Bolaget säger sig vilja skapa ”social mixed reality”. PE har många applikationer, underhållning, utbildning, försäljning mm. Lyckas de fullända denna produkt kommer de slå stort, just tack vare det sociala inslaget kombinerat med att man inte behöver några andra attiraljer för att uppleva hologramen. De är dedikerade till att deras produkter inte ska kräva några enheter för att upplevas vilket jag tror är helt rätt fokus för framtiden och en konkurrensfördel jämfört med andra AR-, MR-, och VR-bolag.

Realfiction hyr ut och säljer produkterna Dreamoc och Deepframe i nuläget. De är holografiska displayer som framförallt används inom detaljhandeln som ett slags reklampromotion. Med MaaS, Magic as a service, kan kunderna anpassa vad som visas utefter sina reklamkampanjer och service. Anledningen att jag tar upp detaljhandeln är att den holografiska displayen som fortfarande är ganska ovanlig, får folk att stanna upp och kolla på den promotade varan. Till och med fota den. Vissa kunder rapporterar mer än 100 % ökning av försäljning av vissa varor som promotats. Enligt Realfiction själva sålde en alkoholbutik 6 gånger så många flaskor av det promotade vinet efter att Dreamoc installerats. Detta visar vilken potential som finns enbart i detaljhandelsbranschen och varför dessa produkter kommer finnas i varenda butik i framtiden – det är i alla fall min gissning. Att kunna öka försäljningen så drastiskt på utvalda varor lär bli alltmer eftertraktat om det finns lösningar för det.

Bolagets aktie har gått svajigt under 2019. Efter att ha meddelat att break even blir senarelagt till 2020 (PM 29 augusti 2019) sjönk kursen från 14 kronor till cirka 11,5 kronor, då intäkter från MaaS blivit mindre än väntat. Detta har bäddat för en ännu bättre ingångskurs, nu är den ungefär 11 kr. När jag hittade bolaget i maj i år stod kursen i 14,5 kr. Låt oss ponera att allting går som det ska och att de tar en marknadsandel motsvarande 0,5 miljard USD av de väntade 198 miljarderna 2025. Det är ca 4,5 miljarder SEK. 4,5 / 0,15 miljarder sek (nuvarande börsvärde är 0,15 miljarder SEK) = 30. Alltså skulle kursen då stå i 11 kr x 30 = 330 kr. OBS: detta är längre fram och inga garanterade siffror. Nu i närtid vill vi se fler ordrar och ökande omsättning så att 2020 inte bara blir en väntan på att Project Echo ska bli klart.

Saxlund Group 🇸🇪 (greentech) – en av de nuvarande småbolagsaktierna som jag har störst tyngd i nu är Saxlund Group (greentech). Eftersom det händer mycket positivt just nu och då de redan är i kraftfull uppåttrend är de en självklar raket för 2020. De arbetar bland annat med förbränning och materialhantering och syftar till att skapa tekniska lösningar för hållbar energiproduktion. Saxlund fick en rejäl order på uppförande av en bioenergianläggning i Sverige på hela 34 miljoner den 20 december och har totalt vänt om skutan sedan ett år tillbaka. Denna order var lika stor som omsättningen under hela Q3 2018 (jul-sept), samtidigt som resultatförbättringen ökat till -6 miljoner från -59 miljoner (Q3 2019 vs Q3 2018). Investerare är också ivriga att få reda på om det brittiska bolaget Helvellyn kommer anlita Saxlund till fler av sina fabriker för förnyelsebart bränsle, 29 november kom nyheten att den andra fabriken (av tjugo) ska börja byggas. Saxlund fick avtalet för den första fabriken i juni och de verkade nöjda:  

The Saxlund team have shown a deep understanding of the challenges we faced in handling different materials throughout the production process and have been fundamental to the final design of the plant. Their ability to collaborate with others on each part of the process has given us great comfort that they are the best partner for us as we roll out our UK site programme” (ur pressmeddelande från Helvellyn)

Läsvärt är förstås senaste kvartalsrapporten (Q3 2019) och en potentiellt ökande orderbok genom beställningar från Tyskland:

Orderboken har utvecklats positivt under kvartalet, med en större order från Setra. Det finns flertalet positiva indikationer på att Saxlund kommer att ytterligare fylla på orderboken under den närmaste tiden. Den tyska lagen om återvinning av fosfor, som kräver att varje vattenreningsverk i Tyskland med en reningskapacitet för fler än 50 000 personekvivalenter kommer behöva återvinna fosfor, öppnar upp en ny marknad för Saxlunds materialhanteringsutrustning. […] Det finns ca 500 sådana reningsverk i Tyskland. Den omställningen kommer att behöva göras senast 2023.

Saxlund har mycket rent kursmässigt att ta igen efter en krasch från höga höjder – från över 600 kr/aktie för tre år sedan (-99,94 %). 2020 är fyllt av möjligheter och aktien är redan en raket på väg upp. Både utifrån teknisk analys och de förändrade fundamentala aspekterna. Sett till sitt börsvärde på cirka 100 miljoner är risken dessutom tyglad av resultatförändringen, den ökande omsättningen, en växande orderbok och nya potentiella ordrar från Sverige och andra länder i Europa.

Saxlund är ett turn around case deluxe.


Prenumerera gärna för att inte missa analyser (e-post):

Dela gärna inlägget om du gillade det.